– ITÄMEREN SUOJELU

FinVillage tukee Itämeren suojelua John Nurmisen Säätiön välityksellä.
Säätiön Puhdas Meri 2 -rahaston tarkoituksena on toimia puhtaan Itämeren puolesta siten, että Itämeren luonto- ja käyttöarvo paranevat. Päämääränä on vähentää Itämerta ja erityisesti Suomenlahtea rehevöittäviä ravinnepäästöjä tai edistää Itämeren muiden ympäristöongelmien ratkaisua sekä lisätä meren tilaan liittyvää ympäristötietoisuutta.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto edistää, kehittää, rahoittaa ja toteuttaa hankkeita, joilla tulee olla mitattava vaikutus Itämeren tilan paranemiseen tai meren tilaan liittyvän ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä tukee muiden tahojen vastaavia hankkeita tai osallistuu niihin. Pääpaino on toimilla, jotka nopeimmin ja kustannustehokkaimmin vaikuttavat positiivisesti Itämeren luonto- ja käyttöarvoihin. Rahaston varoja voidaan myös käyttää Pietarin kemiallisen fosforinpoiston toteuttamisen loppuunsaattamiseen. Lisäksi rahasto voi harjoittaa tarkoitustaan tukevaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä edesauttaa muutoin rahaston tarkoituksen mukaista toimintaa taloudellisesti. John Nurmisen Säätiö voi ottaa rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot.

Kuva: Ritva Kovalainen https://www.ritvakovalainen.com/